English

Policy and Terms
Privacy Policy
Legal Terms

Policy and Terms  Legal TermsLegal Terms

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ : http://www.datacomm.gr/

Παρακαλούμε να διαβάσετε του όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, πριν προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Με την πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο της Data Communication έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους οι οποίοι διέπουν τη χρήση του και είναι δεσμευτικοί για τον χρήστη. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του http://www.datacomm.gr/:


1. Συναίνεση Χρήστη / Επισκέπτη. Ρητώς δεσμεύεστε ως επισκέπτης/ χρήστης με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί χωρίς επιφυλάξεις τους όρους οι οποίοι διέπουν τη χρήση του http://www.datacomm.gr/ . Επιπλέον δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε προς τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά ως προς τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

H Data Communication ΑΕ, η οποία είναι Δικαιούχος του http://www.datacomm.gr/ , επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού τόπου ή να αποσύρει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου http://www.datacomm.gr/ η Data Communication AE δεσμεύεται, προς ενημέρωση των χρηστών, να δημοσιεύσει σε εμφανές σημείο του δικτυακού τόπου το κείμενο των αλλαγών για εύλογο χρονικό διάστημα.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του http://www.datacomm.gr/ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Data Communication AE και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται αντιγραφή του site και των περιεχομένων του για οιονδήποτε λόγο.
To http://www.datacomm.gr/ προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (User Name, Password SSL, FIREWALL). Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ως άνω κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού και υποχρεούνται στη περίπτωση αυτή να αποκαθιστούν κάθε θετική και αποθετική ζημία του http://www.datacomm.gr/. Το http://www.datacomm.gr/ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρούνται από τους ενδιαφερομένους. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι προδιαγραφές του συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής ή εν γένει παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση το http://www.datacomm.gr/ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό της προστασίας των στοιχείων που καταχωρούνται.
Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.
Το http://www.datacomm.gr/ δε φέρει ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων.

3. Γενικοί Οροι

Ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του προσφέρονται για εξυπηρέτησή σας. To http://www.datacomm.gr/ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες στον διαδικτυακό τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς. Το http://www.datacomm.gr/ και η Data Communication ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν λάθη, ελλείψεις ή παραλήψεις των στοιχείων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο. Οτιδήποτε παρέχεται σε εσάς ως χρήστη / επισκέπτη μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά σας ως χρήστη / επισκέπτη να αξιολογήσετε ό,τι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
Σας ενημερώνουμε ότι πέραν των ακόλουθων όρων απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και μηνύματα που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του δικτυακού τόπου (bombing, spamming).

4. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Η πρόσβαση στο http://www.datacomm.gr/ είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες και η χρήση ορισμένων υπηρεσιών έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες χρηστών (πελάτες, συνεργάτες κλπ). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνει μόνο με την δήλωση των στοιχείων του χρήστη / επισκέπτη ή/και με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης χορηγείται από τη Data Communication και είναι μοναδικός για το συγκεκριμένο χρήστη. Απαγορεύεται αυστηρά η γνωστοποίηση του κωδικού από το χρήστη σε άλλα πρόσωπα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται στους χρήστες η χρησιμοποίηση του http://www.datacomm.gr/ για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται στους χρήστες η χρησιμοποίηση πληροφοριών που βρίσκονται στο http://www.datacomm.gr/ για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.

5. Aδεια

H χρήση του http://www.datacomm.gr/ δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν. εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης του ιστοχώρου. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των ιστοσελίδων, ο Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

6. Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση του http://www.datacomm.gr/ γίνεται με ευθύνη σας ως χρήστη, αποδεχόμενος ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα - υπηρεσία του http://www.datacomm.gr/ συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του.

Ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη φέρει για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε εσάς σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο http://www.datacomm.gr/ ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Ως χρήστης καλείστε πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε προς αποφυγή λαθών.

7. Forum συζητήσεων

Στο http://www.datacomm.gr/ είναι δυνατή ή συμμετοχή σε συζητήσεις (forum) με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Τα μέλη του forum πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή.
Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στους Διαχειριστές να διαγράφουν τα μηνύματα αλλά και να κοινοποιούν εάν αυτό είναι δυνατό τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, Το http://www.datacomm.gr/ επιφυλάσσεται να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.
Τα μηνύματα και οι συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στο forum θα πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις.
Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου δεν υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο.
Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να αξιολογούν και να ελέγχουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και σε καμία περίπτωση να μην το θεωρούν ως προτροπή.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση του Forum (Βήματος Συζητήσεων) για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση του για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου.
Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση οι διαχειριστές του Βήματος διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν οριστικά κάθε μέλος από το Forum.
To forum έχει σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών αλλά και την απάντηση σε ερωτήματα Λογιστικού - Φορολογικού περιεχομένου. Παρακαλούνται όσοι απαντούν σε ερωτήματα συναδέλφων να προτρέπουν σε σύννομες διαδικασίες.
Τα στοιχεία των χρηστών του Forum (Ονομτ/νυμο - Τηλέφωνο κλπ) Είναι διαθέσιμα μόνο στους Διαχειριστές του, και δίδονται μόνο με την συγκατάθεση του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Διαχειριστές για την επικοινωνία με τα Μέλη, σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του forum. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη μπορούν να τροποποιούν - διαγράφουν αυτά τα στοιχεία από τον Λογ/μό τους.
Το http://www.datacomm.gr/ οι διαχειριστές ο ιδιοκτήτης καθώς και οι συνεργάτες του κόμβου δεν ευθύνονται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη ή μέλος για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών- μελών προς αυτούς ή τρίτους.
Οι επισκέπτες του Forum παρακαλούνται να:
1) Υποβάλλουν τις ερωτήσεις - σχόλιά τους στις σωστές Θεματικές ενότητες.
2) Θέτουν περιγραφικούς και κατανοητούς τίτλους στις δημοσιεύσεις τους.
3) Υποβάλουν τα ερωτήματα τους με κατανοητό και περιγραφικό τρόπο δίνοντας λεπτομέρειες όταν το είδος της ερώτησης το απαιτεί .
4) Αποφεύγουν τίτλους με λέξεις όπως Βοήθεια-sos-help κλπ

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι, οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να σβήνουν τις εκάστοτε δημοσιεύσεις.
Οι Διαχειριστές διατηρούν επίσης το δικαίωμα να διαγράφουν δημοσιεύσεις και θέματα τα οποία είναι ενάντια στην ομαλή λειτουργία του Forum.

8. Δεσμοί συνδέσεις

Το http://www.datacomm.gr/ περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του http://www.datacomm.gr/ και συνεπώς το http://www.datacomm.gr/ δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση των χρηστών. Η επικοινωνία μέσω συνδέσμου με δικτυακούς τόπους τρίτων προαπαιτεί την συμφωνία του χρήστη με τους όρους που διέπουν τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών.
Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του http://www.datacomm.gr/ και αφορούν άλλες εταιρίες.

9. Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του http://www.datacomm.gr/ ζητούνται τα εξής στοιχεία :
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - E-mail και Τηλέφωνο επικοινωνίας . Το http://www.datacomm.gr/ μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη - Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους. Το http://www.datacomm.gr/ δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το http://www.datacomm.gr/ ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το http://www.datacomm.gr/ διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

10. Cookies

Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ως επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώριση σας, τότε δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

11 . Αποζημίωση

Ως χρήστης ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Δικαιούχου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας, ως χρήστη, οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον Δικαιούχο, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

12. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του http://www.datacomm.gr/ υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το http://www.datacomm.gr/ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν ως επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.
Η πρόσβαση στο http://www.datacomm.gr/ είναι ελεύθερη για τις περισσότερες ιστοσελίδες πληροφοριακού περιεχομένου και δεν απαιτείται η καταγραφή προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες προκειμένου να γίνει λήψη εξειδικευμένων πληροφοριών ή υπηρεσιών απαιτείται η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων ή/και κωδικών πρόσβασης. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια ως επισκέπτη η χρήση αυτών των ιστοσελίδων.

Η πρόσβαση σε ιστοσελίδες που αφορούν το δίκτυο συνεργατών της Data Communication είναι προσβάσιμες μόνον από αυτούς με χρήση ειδικών κωδικών που χορηγούνται από τη Data Communication AE.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν οι επισκέπτες στον δικτυακό τόπο http://www.datacomm.gr/ είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στο δίκτυο των κατά τόπους συνεργατών της Data Communication προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτούς για ενημερωτικούς λόγους και μόνο για θέματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του http://www.datacomm.gr/ από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα .
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών). Τo http://www.datacomm.gr/ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

13. Αποδοχή


Η χρήση του http://www.datacomm.gr/ προϋποθέτει ότι ως ενδιαφερόμενος διαβάσατε προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Ειδικότερα το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΣΤΟΛΗ ή ΑΠΟΔΟΧΗ (REGISTER) στις διαδικασίες του site επιβεβαιώνει ότι ως ενδιαφερόμενος χρήστης (εργαζόμενος/εταιρεία) αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάστε ότι δεν θα παραβιάσετε τις αρχές και τις διαδικασίες του http://www.datacomm.gr/
Σε κάθε περίπτωση το http://www.datacomm.gr/ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος site από τους χρήστες αυτού.
Οι χρήστες που καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του http://www.datacomm.gr/ διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄επομ. του νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2472/97 και ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Print this page

 

powered & developed by PROFILE Business Solutions |   © Data Communication